Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)
15:07 | 25/09/2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
*
Số 38-NQ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2015NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI


Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI họp từ ngày 05/01 đến ngày 12/01/2015 tại Thủ đô Hà Nội, sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, báo cáo, đề án của Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng :

- Dự thảo Báo cáo chính trị.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Giao Bộ Chính trị căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trên để lấy ý kiến đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân; chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn chỉnh văn kiện, trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định trước khi trình Đại hội XII.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận cho ý kiến về Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); tán thành trình Đại hội XII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi).

Giao Bộ Chính trị chỉ đạo việc nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kiến nghị của các cấp uỷ, tổ chức đảng về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, góp ý kiến về Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016). Giao Bộ Chính trị chỉ đạo tiếp thu ý kiến Trung ương, hoàn chỉnh Báo cáo để xuất bản phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng.

4. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XI.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để Bộ Chính trị xem xét, quyết định bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 8 đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI.

7. Sau khi xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đồng chí Lê Xuân Đàn, phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ đảng đối với đồng chí Lê Xuân Đàn.

8. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội nghị theo quy định.

9. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về :

- Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn chỉnh văn bản, ban hành chính thức để tố chức thực hiện.

10. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về : Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị lần thứ chín đến Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo công tác tài chính của Đảng năm 2014.

Giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 5 năm 2011 - 2015, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội XII của Đảng.


T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ

Nguyễn Phú Trọng

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam (13/10/2015)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Quyết định số 244-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng (25/09/2015)
Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (25/09/2015)
Nghị quyết số 33-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (25/09/2015)
Nghị quyết số 31-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) (25/09/2015)
Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (25/09/2015)
Kết luận số 74-KL/TW của Hội nghị lần thứ 8 BCHTW (Khóa XI) về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” (25/09/2015)
Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (25/09/2015)
Nghị quyết số 24-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (25/09/2015)
Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 BCHTW (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (25/09/2015)
Nghị quyết số 19-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (25/09/2015)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet