Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Đảng ủy khối Doanh nghiệp Bắc Giang: Thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh
02:23 | 01/09/2016

(ĐHXII) – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tích cực chủ động xây dựng chương trình hành động đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang
 trao đổi với phóng viên.
 

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 -2020 là tập trung lãnh đạo tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nhằm xây dựng doanh nghiệp văn hóa và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, quan tâm đến nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ với Nhà nước, trách nhiệm bảo hiểm với người lao động, tham gia bảo đảm an sinh xã hội và tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Cùng với đó là tập trung xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi trọng xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các khu, cụm công nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Để làm tốt nhiệm vụ này, đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Bí thư Đảng bộ Khối nhấn mạnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành Đề án về “Phát triển tổ chức đảng và đảng viên tại các khu công nghiệp của tỉnh”. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy gắn với nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và hội nhập quốc tế đối với các cơ sở đảng trong Khối. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phương châm: "Mỗi cấp ủy viên chỉ đạo xây dựng thực hiện một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu".

Chương trình hành động của Đảng ủy cũng nêu rõ, cần phải thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương pháp kiểm tra phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp gắn với nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát. Thực hiện đồng bộ kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng với thanh tra, kiểm soát trong việc quản trị doanh nghiệp. Tập trung phát hiện, kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xây dựng cơ chế nắm bắt thông tin, tình hình của tổ chức đảng, đảng viên, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để quyết định hoặc tham mưu giúp cấp ủy quyết định kiểm tra, giám sát bất thường (khi cần thiết).

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quan tâm lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua hoạt động của các đoàn thể, gắn phong trào thi đua với lao động sản xuất, kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy kinh tế, tác phong công nghiệp trong cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Về mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 -2020, Chương trình hành động của Đảng ủy nêu rõ, cần tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng doanh thu bình quân hằng năm đạt 15%, lợi nhuận hằng năm đạt 10% trở lên. Có trên 95% đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và chấp hành đúng quy định về đảm bảo môi trường trên địa bàn sản xuất kinh doanh. Thu nhập của người lao động tăng bình quân 15% trở lên so với năm trước. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, 100% người lao động hợp đồng có thời hạn được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Hằng năm có 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 60% đạt trong sạch vững mạnh; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hằng năm kết nạp 150 đảng viên mới trở lên;100% các cơ sở đảng và doanh nghiệp tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội...

Cần có giải pháp thiết thực khả thi

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang nêu rõ: Trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020; chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của doanh nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao giác ngộ chính trị cho người sử dụng lao động và người lao động, bảo đảm cho hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao vai trò của các cấp ủy đảng phối hợp với người quản lý doanh nghiệp trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần phải thực hiện “Ba đồng hành cùng doanh nghiệp”, đó là: Đồng hành vận động cán bộ; đảng viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; chăm lo việc làm và đời sống của người lao động, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và ổn định việc làm, đời sống của người lao động. Đồng thời, hằng năm đề xuất với cấp ủy, chính quyền “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế địa phương, đất nước”. Định kỳ đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của doanh nghiệp. Chú trọng thúc đẩy tăng năng suất lao động; đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu hàng hóa, sản phẩm.

Tăng cường “Liên kết 4 nhà”: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp; trọng tâm xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong Khối, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ nhau từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vượng – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cho rằng, cần phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chăm lo tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, chú trọng phát triển đảng đối với quần chúng ưu tú là chủ doanh nghiệp tư nhân, người quản lý doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật, cán bộ công đoàn, lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh, đoàn viên thanh niên; những nơi còn ít hoặc chưa có đảng viên.

Chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đặc biệt quan tâm phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài./.

Các từ khóa theo tin:

PV

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Ninh Phước (Ninh Thuận): Nhiều chuyển biến từ Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) (30/09/2016)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đầu tư xây dựng trụ sở cần cân nhắc kỹ (30/09/2016)
Quảng Nam: Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng (30/09/2016)
Điện Biên: Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số (30/09/2016)
Kiện toàn tổ chức đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước: Ý kiến từ cơ sở (27/09/2016)
Trao đổi lý luận lần thứ VI giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản (27/09/2016)
Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thực hiện 7 chương trình đột phá đạt hiệu quả cao nhất (26/09/2016)
Hà Nội: Quán triệt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (23/09/2016)
Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tập huấn công tác Đảng (23/09/2016)
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng (23/09/2016)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Bắc Giang: Phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể trong các khu công nghiệp (01/09/2016)
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) tại Thành ủy Hà Nội (27/08/2016)
Sơn La: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (12/08/2016)
Phấn đấu giới thiệu 12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (10/08/2016)
Phấn đấu giới thiệu 12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (10/08/2016)
Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (10/08/2016)
Đắk Lắk xác định những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (01/08/2016)
Đổi mới và nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng (30/07/2016)
Quốc Oai (Hà Nội): Muốn thực hiện được 2 khâu đột phá cần quyết liệt thực hiện cải cách hành chính (29/07/2016)
Những nội dung mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (27/07/2016)
 Trang 1 / 36 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet