Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Quy định của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú
10:41 | 11/12/2015
 

QUY ĐỊNH

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Số 76-QĐ/TW, ngày 15 tháng 6 năm 2000

Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan1, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ

mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

--------------------------------- Căn cứ Điều 1, Điều 2 Chương I, Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

Điều 1. Trách nhiệm của đảng viên và của tổ chức cơ sở đảng.

1. Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp vừa thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc; vừa có trách nhiệm "thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú" nhằm gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú.

2. Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú.

Điều 2. Nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú.

1. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội ở nơi cư trú, các quy định của xóm, tổ dân cư.

2. Tích cực tham gia các cuộc họp (nếu có) do đại diện cấp uỷ phường, xã hoặc chi uỷ nơi cư trú triệu tập, góp ý kiến với chi uỷ, đảng uỷ ở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương.

3. Hàng năm hoặc khi cần thì báo cáo với chi uỷ, chi bộ nơi công tác về việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng ở nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình ở nơi cư trú.

Điều 3. Nhiệm vụ của cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác.

1. Chủ động liên hệ (bằng giấy giới thiệu của chi uỷ hoặc đảng uỷ cơ sở nơi làm việc, bằng gặp gỡ trực tiếp) với chi uỷ hoặc đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú.

Những đảng viên thường xuyên đi công tác xa nhà, lưu động hoặc có công tác đặc biệt thì cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác quy định cụ thể một cách sát hợp việc giới thiệu với tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú.

2. Kiểm tra đảng viên thực hiện các nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ ở nơi cư trú.

3. Đại diện cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác định kỳ và khi cần thiết tiến hành việc trao đổi ý kiến với đại diện cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình đảng viên thực hiện việc giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Điều 4. Nhiệm vụ của cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú.

1. Chủ động nắm số lượng đảng viên, họ tên, địa chỉ công tác... của từng đảng viên đang cư trú ở phường, xã, khu dân cư của mình.

2. Định kỳ và khi cần thông báo cho đảng viên biết tình hình, nhiệm vụ của địa phương có liên quan để đảng viên nắm được thông tin, gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân thực hiện.

3. Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thông báo với cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác về tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú; đề nghị biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và góp ý kiến với những đảng viên chưa thực hiện tốt hoặc có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ quy định này chỉ đạo các quận, huyện uỷ và cấp uỷ xã, phường triển khai thực hiện tốt quy định này và hàng năm báo cáo với cấp uỷ cấp trên.

2. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cùng với các ban Đảng có liên quan giúp Bộ Chính trị theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Thường vụ Bộ Chính trị.

3. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.T/M BỘ CHÍNH TRỊ

PHẠM THẾ DUYỆT

___________________

1. Đảng viên đang công tác ở các cơ quan: bao gồm các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể; các cơ quan trong Quân đội, Công an… ở các cấp.

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tập 59, tr.88-91.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 77-QĐ/TW, ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng (11/12/2015)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (11/12/2015)
Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (11/12/2015)
Kết luận Hội nghị lần thứ tám BCHTW (khóa VIII) về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2000 (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa VIII) một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) BCHTW (khoá VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW (khoá VIII) về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 1999 (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (10/12/2015)
 Trang 1 / 4 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet