Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX
10:36 | 11/12/2015

CHỈ THỊ

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Số 54-CT/TW, ngày 22/5/2000

Về đại hội đảng bộ các cấp,

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

----------------------------Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng vào cuối quý I năm 2001.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử trọng đại, là Đại hội đầu tiên của Đảng ta khi bước vào thế kỷ mới. Đất nước ta có những thuận lợi, thời cơ mới, đồng thời đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Đại hội IX tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 1991-2000 và 15 năm đổi mới; tiếp tục cụ thể hoá, bổ sung, hoàn thiện đường lối, chính sách; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong những năm đầu của thế kỷ XXI và bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2005.

Đại hội IX của Đảng là Đại hội phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội IX của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đại hội đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt là tiền đề rất quan trọng bảo đảm cho sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ Đảng lãnh đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp theo đúng yêu cầu, nội dung sau đây :

I- YÊU CẦU

1- Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết. Thực sự đổi mới công tác chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự Đại hội; chú trọng cả về nội dung nhiệm vụ và công tác nhân sự.

2- Làm tốt việc thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội IX, dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên và kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của đại hội cấp mình nhiệm kỳ qua, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học, đề ra các chủ trương, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

3- Bầu cấp uỷ nhiệm kỳ mới phải coi trọng chất lượng, gồm những đồng chí tiêu biểu cho đảng bộ về phẩm chất, năng lực, có uy tín, đoàn kết, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có khả năng lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình.

Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên gồm những đồng chí có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của đại hội.

4- Việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp phải kết hợp chặt chẽ với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2); kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 7; nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc mà đảng bộ và nhân dân quan tâm, tăng thêm sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000 và 2001.

II- NỘI DUNG

Đại hội đảng bộ các cấp phải làm tốt các công việc sau :

- Thảo luận các dự thảo văn kiện Đại hội IX của Đảng và các dự thảo văn kiện của cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương và cấp uỷ cấp trên.

- Tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua, xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới của đảng bộ.

- Bầu ban chấp hành mới của đảng bộ.

- Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên.

ở các tổ chức cơ sở đảng đã đến nhiệm kỳ Đại hội hoặc chỉ còn một năm (đối với ấp xã, phường), 6 tháng (đối với các loại cơ sở khác) mới hết nhiệm kỳ Đại hội (theo quy định của Điều lệ Đảng) thì tiến hành đại hội với các nội dung trên. Nơi cấp uỷ chưa hết nhiệm kỳ, nơi chưa tổ chức tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (2), hoặc tình hình phức tạp, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, chỉ tiến hành Đại hội thảo luận dự thảo văn kiện đại hội cấp trên; bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; bổ sung nhiệm vụ của đảng bộ mình theo phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng và của đại hội đảng bộ cấp trên.

1- Về chuẩn bị các dự thảo văn kiện của cấp uỷ trình đại hội đảng bộ cấp mình

Các cấp uỷ phải nắm vững ý nghĩa, yêu cầu Đại hội IX của Đảng và tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với đại hội đảng bộ các cấp, bám sát thực tế địa phương, đơn vị, huy động và sử dụng tốt trí tuệ của tập thể lãnh đạo, cơ quan tham mưu, của cả đảng bộ và nhân dân tham gia xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị. Đặc biệt chú ý tổ chức lấy ý kiến của đại biểu nhân dân, các nhà khoa học, của các đồng chí lão thành cách mạng, các cán bộ chủ chốt đã về hưu một cách thực chất, không hình thức, đóng góp thiết thực cho Đại hội Đảng.

Quá trình chuẩn bị Báo cáo chính trị của đảng bộ cần nhìn thẳng vào sự thật, tổng kết sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ qua, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân yếu kém; tránh tư tưởng thành tích; tập trung vào những vấn đề lớn, cơ bản, bức xúc như : phát triển kinh tế - xã hội; xoá đói, giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân; lãnh đạo công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng quan hệ sản xuất mới; công tác quốc phòng, an ninh; công tác lãnh đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể; củng cố đoàn kết nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, mất đoàn kết, mất dân chủ và tệ lãng phí.

Về nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ tới, báo cáo cần tập trung nêu rõ mục tiêu, giải pháp, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Cấp uỷ phải có bản báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua và bản báo cáo về kết quả sau hơn một năm thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình, kế hoạch và kết quả bước đầu sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) để báo cáo Đại hội.

2- Về thảo luận các dự thảo văn kiện

Căn cứ hướng dẫn của Trung ương, các ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị cán bộ để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đồng thời hướng dẫn các cấp uỷ huyện, quận, thị, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương tổ chức hội nghị cán bộ, các hội nghị chi bộ trong toàn đảng bộ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội IX của Đảng và dự thảo văn kiện của cấp uỷ cấp trên. Chú trọng lấy ý kiến mặt trận, các đoàn thể, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí.

Ban thường vụ cấp uỷ mỗi cấp có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ý kiến thảo luận của đại hội đảng bộ cấp dưới, để đoàn chủ tịch đại hội trình đại hội đảng bộ cấp mình thông qua những vấn đề đã được nhất trí và tập trung thảo luận những vấn đề lớn, còn có ý kiến khác nhau.

Phát huy dân chủ, coi trọng quyền phát biểu ý kiến của đại biểu, khuyến khích tranh luận thẳng thắn, tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Đoàn Chủ tịch đại hội có quy định về thời gian để mỗi đại biểu phát biểu ý kiến, đi thẳng vào những vấn đề mấu chốt, ngắn gọn, có chất lượng, khắc phục cách đọc tham luận dài dòng, chung chung, kể lể thành tích hoặc đi vào những vấn đề học thuật đơn thuần.

3- Về công tác chuẩn bị nhân sự và tiến hành bầu cử cấp uỷ

Các cấp uỷ và tổ chức đảng phải nắm vững tiêu chuẩn, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các Quy chế và quy trình về công tác cán bộ, tổ chức lấy ý kiến trong Đảng và tham khảo ý kiến của đại biểu nhân dân về việc giới thiệu người đủ tiêu chuẩn tham gia cấp uỷ khoá mới.

a) Tiêu chuẩn

Việc lựa chọn người để bầu vào cấp uỷ các cấp phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 và Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII. Đặc biệt nhấn mạnh một số điểm sau :

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cả trong nhận thức và trong hành động; chấp hành nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ và nghị quyết của Đảng.

- Có đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu; có tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; không tham nhũng, quan liêu, không cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực; được đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

- Có năng lực, kiến thức, sức khoẻ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Có khả năng nắm bắt thực tiễn, đề xuất chủ trương, giải pháp đóng góp vào sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành và vận dụng sáng tạo, có kết quả đường lối, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, có tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương trong Đảng. Có phong cách, phương pháp công tác tốt.

Căn cứ vào tiêu chuẩn trên, ở mỗi cấp cần cụ thể hoá cho sát hợp với yêu cầu ở mỗi đảng bộ.

b) Cơ cấu

Trên cơ sở tiêu chuẩn, các cấp uỷ cần có cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của mỗi cấp; nhưng nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng cấp uỷ.

Những địa phương và ngành cần có người tham gia cấp uỷ nhưng chưa chuẩn bị được người tại chỗ thì ban thường vụ cấp uỷ cấp trên chỉ đạo lựa chọn người ở nơi khác, để sau bầu cử sẽ điều động cấp uỷ viên từ nơi khác đến; không nhất thiết địa phương nào, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp uỷ; khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín.

Bảo đảm tỉ lệ cán bộ nữ không dưới 15% tổng số cấp uỷ viên; cán bộ dân tộc ít người, cán bộ xuất thân từ công nhân không thấp hơn khoá hiện nay.

Cấp uỷ các cấp cần có 3 độ tuổi; chú ý tăng thêm những đồng chí trẻ có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; các đồng chí được bầu lần đầu vào cấp uỷ nên có độ tuổi tham gia được hai khoá trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn khoá; trường hợp đặc biệt phải căn cứ vào tình hình nhân sự và yêu cầu cụ thể để lựa chọn, không máy móc về độ tuổi.

Đối với các đồng chí bí thư cấp uỷ tỉnh, huyện thì thực hiện theo đúng Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) không giữ một chức vụ ở một đơn vị quá hai nhiệm kỳ; đối với một số bí thư huyện uỷ miền núi, do điều kiện đặc thù, có thể được vận dụng linh hoạt khi được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý.

c) Số lượng

Cấp uỷ viên cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 39 - 47 đồng chí (riêng đảng bộ Hà Nội, đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An không quá 49 đồng chí); uỷ viên ban thường vụ từ 11 - 13 đồng chí, phó bí thư 2 đồng chí. Trường hợp đặc biệt Bộ Chính trị sẽ xem xét quyết định cụ thể.

Cấp uỷ viên cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và cấp uỷ tương đương từ 25 - 33 đồng chí; uỷ viên ban thường vụ từ 9 - 11 đồng chí; phó bí thư 2 đồng chí.

Cấp uỷ viên ở khối cơ quan Trung ương từ 15 - 21 đồng chí; uỷ viên ban thường vụ từ 5 - 7 đồng chí; phó bí thư từ 1-2 đồng chí; cấp uỷ viên ở khối các cơ quan cấp tỉnh, thành từ 13-19 đồng chí.

Cấp uỷ viên ở các tổ chức cơ sở đảng : thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng; đối với những cơ sở có đông đảng viên thì không quá 15 đồng chí; những nơi cấp uỷ được bầu 9 đồng chí trở lên thì bầu ban thường vụ. Số lượng phó bí thư đảng uỷ từ 1 - 2 đồng chí.

Căn cứ vào tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ cán bộ, các đại hội có thể quyết định bầu số lượng cấp uỷ viên và các cấp uỷ mới được bầu có thể quyết định bầu số lượng uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp mình ít hơn số lượng nêu trên.

Trong Đại hội, sau khi đề cử và ứng cử, số lượng cụ thể trong danh sách bầu cử cấp uỷ ở mỗi cấp do đại hội đại biểu cấp đó quyết định; nhưng phải nhiều hơn số lượng cần bầu ít nhất là 10%. Số lượng trong danh sách bầu ban thường vụ do cấp uỷ mới quyết định; nhưng cũng phải nhiều hơn số lượng cần bầu ít nhất là 10%. Danh sách những người được Ban Chấp hành cũ chuẩn bị đề cử để bầu Ban chấp hành, ban thường vụ mới nên nhiều hơn số lượng được bầu khoảng 10%.

4- Về bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên

a- Việc bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp uỷ và tổ chức đảng có thẩm quyền cấp trên. Đại biểu được bầu phải bảo đảm tiêu chuẩn : trung thành với lý tưởng của Đảng, có phẩm chất chính trị vững vàng; có lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực; có tinh thần tự phê bình và phê bình; có khả năng đóng góp ý kiến vào các quyết định của đại hội.

b- Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp như sau :

Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân đội, công an : từ 250 - 300; nhiều nhất không quá 400.

Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ khối cơ quan Trung ương và các đảng bộ trực thuộc Trung ương khác : từ 150 - 200.

Số lượng đại biểu đại hội đảng bộ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cấp tương đương : từ 100 - 150, nhiều nhất không quá 180.

ở cấp cơ sở : nơi có 200 đảng viên trở lên thì tiến hành đại hội đại biểu. Nơi có dưới 200 đảng viên thì tổ chức đại hội đảng viên; nơi có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên, được cấp uỷ cấp trên trực tiếp chấp thuận thì tiến hành đại hội đại biểu.

ở mỗi đại hội đảng bộ được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức khi có đại biểu chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên. Số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội mỗi cấp quyết định.

c- Cấp uỷ triệu tập đại hội căn cứ vào số lượng đảng bộ trực thuộc, số lượng đảng viên và đặc điểm của từng đảng bộ trực thuộc để phân bổ đại biểu.

5- Về thời gian tiến hành đại hội

- Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng cấp cơ sở từ 1 - 2 ngày; bắt đầu từ tháng 7-2000, hoàn thành vào cuối tháng 9-2000.

- Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, quận và tương đương không quá 3 ngày; tiến hành sau khi làm xong đại hội cấp cơ sở và hoàn thành vào cuối tháng 11-2000.

- Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quân đội, công an không quá 4 ngày; đảng bộ khối cơ quan Trung ương không quá 3 ngày; từ cuối tháng 11-2000, hoàn thành vào cuối tháng 01-2001.

- Thời gian tiến hành họp trù bị Đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở không quá một ngày.

III- CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1- Đại hội đại biểu đảng bộ các cấp tiến hành một vòng từ dưới lên; coi trọng chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương, hình thức, lãng phí; không mời khách là đại biểu các địa phương bạn.

2- Các cấp uỷ tổ chức quán triệt chỉ thị này và có kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, gắn liền với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2000; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; nắm vững công tác tư tưởng, bảo đảm phát huy dân chủ và giữ vững kỷ cương, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực.

3- Các cấp uỷ lập các Tiểu ban về Báo cáo chính trị và công tác nhân sự... giúp cấp uỷ chuẩn bị đại hội cấp mình; phân công uỷ viên thường vụ và cấp uỷ viên phụ trách chỉ đạo việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và nhân sự cấp dưới; chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng ra diện.

Những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn thư tố cáo cụ thể đối với cán bộ chủ chốt thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm, kết luận; trường hợp có cán bộ sai phạm nghiêm trọng thì phải xử lý nghiêm minh và cử người thay trước đại hội.

Các trường hợp đảng viên có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị thì cấp uỷ có thẩm quyền sớm thẩm tra, kết luận và báo cáo, xin ý kiến cấp uỷ cấp trên trước khi giới thiệu làm đại biểu đại hội và vào cấp uỷ.

Các ban thường vụ cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo về việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự của đại hội đảng bộ mình và khi được ban thường vụ cấp uỷ cấp trên đồng ý thì mới tiến hành đại hội.

Sau đại hội, cấp uỷ cần kịp thời có kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội; phân công công tác cho các cấp uỷ viên; báo cáo cấp uỷ cấp trên xem xét, chuẩn y; sớm xây dựng, bổ sung quy chế làm việc; báo cáo, rút kinh nghiệm việc chuẩn bị và tiến hành đại hội trong đảng bộ mình.

4- Thường vụ Bộ Chính trị tập trung chỉ đạo các ban của Trung ương Đảng theo chức năng của mình hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp, báo cáo định kỳ với Thường vụ Bộ Chính trị.

*

*      *

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng, và lưu hành trong đại hội đảng bộ các cấp.


T/M BỘ CHÍNH TRỊ

PHẠM THẾ DUYỆT__________________

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tập 59, tr.72-83.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 77-QĐ/TW, ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng (11/12/2015)
Quy định của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (11/12/2015)
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (11/12/2015)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Kết luận Hội nghị lần thứ tám BCHTW (khóa VIII) về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2000 (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa VIII) một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) BCHTW (khoá VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW (khoá VIII) về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 1999 (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Kết luận Hội nghị lần thứ năm BCHTW (khóa VIII) về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ và đường lối của Đảng (10/12/2015)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet