Hôm nay, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)
16:53 | 10/12/2015

 NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU (LẦN 2)

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VIII

SỐ 09-NQ/TW, ngày 2 tháng 2 năm 1999

----------------------------


Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) họp từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-1999, tại Hà Nội

QUYẾT NGHỊ:

1. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí nội dung cơ bản Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị về một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay và giao Bộ Chính trị hoàn thiện báo cáo trên cơ sở ý kiến đóng góp của Trung ương.

2. Giao Bộ Chính trị căn cứ vào Báo cáo và Bản trình bày ý kiến của Bộ Chính trị, ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương tại Hội nghị và kết quả biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương để chỉnh lý và ban hành "Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) một số vấn đề cơ bản và cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay".

3. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí với Tờ trình của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh nội dung của Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8 khoá VIII và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Giao Bộ Chính trị căn cứ vào chủ đề đã được xác định cho Hội nghị Trung ương 7 và Trung ương 8 để chỉ đạo các ban, ngành có liên quan chuẩn bị đề án trình Hội nghị Trung ương.

4. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí với Tờ trình của Bộ Chính trị về kế hoạch chuẩn bị Đại hội IX của Đảng.

Giao Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị cụ thể nội dung của kế hoạch trên để trình Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII).

5 Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các cấp ủy và tổ chức đảng ở tất cả các cấp, các ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) về xây dựng Đảng, tạo ra một bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng do Đảng đề ra, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng lần thứ IX và đưa đất nước tiến vào thế kỷ XXI một cách vững vàng, xứng đáng với lòng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân.
 

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ

 LÊ KHẢ PHIÊU

________________

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, tập 58, tr.55-56.

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Quyết định số 77-QĐ/TW, ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng (11/12/2015)
Quy định của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú (11/12/2015)
Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (11/12/2015)
Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (11/12/2015)
Kết luận Hội nghị lần thứ tám BCHTW (khóa VIII) về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2000 (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCHTW (khóa VIII) một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) (11/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) BCHTW (khoá VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay (10/12/2015)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) BCHTW (khoá VIII) về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 1999 (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 1) Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW (khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) (10/12/2015)
Kết luận Hội nghị lần thứ năm BCHTW (khóa VIII) về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ và đường lối của Đảng (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTW (khoá VIII) về tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, cần kiệm để công nghiệp hoá (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước (10/12/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng (khoá VIII) phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh (09/12/2015)
 Trang 1 / 3 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet