Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2017 Trang chủ  Báo điện tử ĐCSVN  Giới thiệu  Sitemap  Liên hệ  English  Français   
 
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII (1991-1996)
11:30 | 15/10/2015
1. NGUYỄN VĂN AN

2. LÊ ĐỨC ANH

3. ĐỖ VĂN ÂN

4. NGUYỄN BÁ

5. NGUYỄN ĐỨC BÌNH

6. LÊ ĐỨC BÌNH

7. NGUYỄN THỚI BƯNG

8. NGUYỄN MẠNH CẦM

9. NGUYỄN KỲ CẨM

10. HUỲNH VĂN CẦN

11. NGUYỄN VĂN CHI

12. VÕ TRẦN CHÍ

13. NGUYỄN VĂN CHIỂU

14. NGUYỄN VĂN CHÍNH

15. ĐỖ CHÍNH

16. NGUYỄN CHƠN

17. ĐẶNG VŨ CHƯ

18. NGUYỄN NHIÊU CỐC

19. TRẦN QUANG CƠ

20. VŨ ĐÌNH CỰ

21. HUỲNH CƯƠNG

22. NGUYỄN CẢNH DINH

23. NGUYỄN TẤN DŨNG

24. PHẠM THẾ DUYỆT

25. HÀ QUANG DỰ

26. ĐỖ BÌNH DƯƠNG

27. LÊ VĂN DỸ

28. TRẦN VĂN ĐĂNG

29. HÀ ĐĂNG

30. NGUYỄN ĐỆ

31. TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC

32. TRẦN THỊ ĐƯỜNG

33. NGUYỄN BÌNH GIANG

34. HỒNG HÀ

35. PHẠM MINH HẠC

36. NGUYỄN NGÔ HAI

37. VŨ NGỌC HẢI

38. NGUYỄN THỊ HẰNG

39. CÙ THỊ HẬU

40. NGUYỄN VĂN HIỆU

41. TRƯƠNG MỸ HOA

42. TRẦN ĐÌNH HOAN

43. NGUYỄN ĐỨC HOAN

44. TRẦN HOÀN

45. VŨ TUYÊN HOÀNG

46. NGUYỄN THỊ KIM HỒNG

47. NGUYỄN VĂN HƠN

48. VŨ QUỐC HÙNG

49. PHẠM HƯNG

50. NGUYỄN ĐÌNH HƯƠNG

51. LÊ MINH HƯƠNG

52. ĐẶNG HỮU

53. PHẠM VĂN HY

54. PHAN VĂN KHẢI

55. NGUYỄN KHÁNH

56. NGUYỄN NAM KHÁNH

57. HÀ THỊ KHIẾT

58. VŨ KHOAN

59. ĐOÀN KHUÊ

60. CAO SỸ KIÊM

61. LÊ VĂN KIẾN

62. VÕ VĂN KIỆT

63. ĐẶNG XUÂN KỲ

64. NGUYỄN XUÂN KỶ

65. MAI THÚC LÂN

66.TRỊNH VĂN LÂU

67. PHẠM TÂM LONG

68. NGÔ XUÂN LỘC

69. NGUYỄN DUY LUÂN

70. TRẦN LUM

71. ĐÀO ĐÌNH LUYỆN

72. TRẦN ĐỨC LƯƠNG

73. BÙI DANH LƯU

74. NÔNG ĐỨC MẠNH

75. VŨ MÃO

76. NGUYỄN THI MINH

77. ĐỖ MƯỜI

78. NGUYỄN THỊ XUÂN MỸ

79. PHẠM THANH NGÂN

80. HOÀNG ĐỨC NGHI

81. LÊ HUY NGỌ

82. BÙI THIỆN NGỘ

83. ĐÀM VĂN NGUỴ

84. LÊ THANH NHÀN

85. NGUYỄN TRỌNG NHÂN

86. VÕ HỒNG NHÂN

87. THÁI BÁ NHIỆM

88. HUỲNH VĂN NIỀM

89. NGUYỄN NIỆM

90. NGUYỄN DUY NIÊN

91. NGUYỄN THÁI NINH

92. VŨ OANH

93. TRÁNG A PAO

94. NGUYỄN HÀ PHAN

95. LÊ KHẢ PHIÊU

96. NGUYỄN MINH TRIẾT (TRẦN PHONG)

97. ĐỖ PHƯỢNG

98. A MA PUI

99. LÒ VĂN PUỐN

100. TRẦN HỒNG QUÂN

101. NGUYỄN DUY QUÝ

102. CHU VĂN RỴ

103. ĐỖ QUỐC SAM

104. TRƯƠNG TẤN SANG

105. PHẠM SONG

106. NGUYỄN ĐÌNH SỞ

107. BÙI XUÂN SƠN

108. NGUYỄN VĂN SỸ

109. NGUYỄN CÔNG TẠN

110. HOÀNG TANH

112. PHAN MINH TÁNH

113. NGUYỄN THỊ TÂM

114. TRẦN TRỌNG TÂN

115. NÔNG HỒNG THÁI

116. TRẦN THỊ THANH THANH

117. TẠ HỮU THANH

118. ĐỖ QUANG THẮNG

119. VŨ THẮNG

120. NGUYỄN THỊ THÂN

121. ĐẶNG VĂN THÂN

122. PHẠM VĂN THỌ

123. NGUYỄN HỮU THỌ

124. PHAN THU

125. ĐẶNG QUÂN THUỴ

126. PHAN VĂN TIỆM

127.NGUYỄN TRUNG TÍN

128. PHẠM VĂN TRÀ

129. HÀ HỌC TRẠC

130. LÊ VĂN TRIẾT

131. NGUYỄN ĐỨC TRIỀU

132. LÊ XUÂN TRINH

133. NGUYỄN TẤN TRỊNH

134. TRƯƠNG VĨNH TRỌNG

135. ĐỖ QUANG TRUNG

136. LÊ VĂN TU

137. ĐÀO DUY TÙNG

138. LÊ XUÂN TÙNG

139. NGUYỄN VĂN TƯ

140. NGUYỄN ĐÌNH TỨ

141. PHAN NGỌC TƯỜNG

142. NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

143. BÙI THANH VÂN

144. ĐẬU NGỌC XUÂN

145. NGUYỄN TRỌNG XUYÊN

146. LÊ DANH XƯƠNG

147. NGUYỄN PHÚ TRỌNG (bổ sung từ tháng 1-1994)

148. PHAN DIỄN (bổ sung từ tháng 1-1994)

149. THÁI PHỤNG NÊ (bổ sung từ tháng 1-1994)

150. TÔ XUÂN TOÀN ( bổ sung từ tháng 1-1994)

151. TRẦN VĂN VỤ (bổ sung từ tháng 1-1994)

152. HÀ MẠNH TRÍ (bổ sung từ tháng 1-1994)

153. TRƯƠNG CÔNG THẬN (bổ sung từ tháng 1-1994)

154. VÕ VĂN CƯƠNG (bổ sung từ tháng 1-1994)

155. ĐẶNG THÀNH HỌC (bổ sung từ tháng 1-1994)

156. ĐÀO TRỌNG LỊCH (bổ sung từ tháng 1-1994)

157. ĐINH TRUNG (bổ sung từ tháng 1-1994)

158. HỒ ĐỨC VIỆT (bổ sung từ tháng 1-1994)

159. HOÀNG THỪA (bổ sung từ tháng 1-1994)

160. HOÀNG VĂN NGHIÊN (bổ sung từ tháng 1-1994)

161. LÊ MAI (bổ sung từ tháng 1-1994)

162. LÊ THANH ĐẠO (bổ sung từ tháng 1-1994)

163. LƯ VĂN ĐIỀN (bổ sung từ tháng 1-1994)

164. BÙI QUANG HUY (bổ sung từ tháng 1-1994)

165. NGUYỄN THẾ TRỊ (bổ sung từ tháng 1-1994)

166. SÔ LÂY TĂNG (bổ sung từ tháng 1-1994)

Các từ khóa theo tin:

In trang | Gửi góp ý


Các tin trước
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành chính (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khoá VII) phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (26/11/2015)
Nghị quyết số 05-NQ/HNTW ngày 10/6/1993 của Ban Chấp hành Trung ương về giao cho Bộ Chính trị và Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề trong Điều lệ Đảng (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VII) về một số nhiệm vụ văn hoá, văn nghệ những năm trước mắt (26/11/2015)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo (26/11/2015)
 Trang 1 / 2 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
Các tin tiếp
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng sản Việt Nam (15/10/2015)
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (15/10/2015)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (15/10/2015)
Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000 (15/10/2015)
Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) (15/10/2015)
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (15/10/2015)
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương (khoá VI) về các văn kiện trình Đại hội VII (15/10/2015)
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, ngày 24/6/1991 (15/10/2015)
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (1991-1996) (17/09/2010)
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng: Đại hội của trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết (09/09/2010)
 Trang 1 / 1 Trang đầu | Trước | Sau | Trang cuối
TƯ LIỆU VĂN KIỆN
      - DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII
      - DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII
      - DANH SÁCH BAN BÍ THƯ KHÓA XII
      - TỔNG BÍ THƯ QUA CÁC THỜI KỲ
      - BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BCH TW
      - CÁC ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC TW
 
VIDEO
Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
AUDIO
Báo chí quốc tế tiếp tục đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ
Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội thăm nhà sàn Bác Hồ
Truyền thông quốc tế đưa tin về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Ảnh thời sự
Trưng bày các phương tiện phòng cháy, chữa cháy hiện đại nhất
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV
“Đêm hội trăng rằm - Đưa Trung thu về với biển đảo”
Bảo tồn di tích Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế
Công bố Quyết định thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021
Từ Đại hội đến Đại hội
 Đại hội II
 Đại hội III
 Đại hội IV
 Đại hội V
 Đại hội VI
 Đại hội VII
 Đại hội VIII
 Đại hội IX
 Đại hội X
 Đại hội XI
 Đại hội XII
 
Bản quyền thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Toà soạn: 381 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 08048161; Fax : 08044175; E-mail : dangcongsan@cpv.org.vn
Giấy phép số 1554/GP-BTTTT ngày 26/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về cung cấp thông tin lên mạng Internet